Konkurs

ZA UPIS STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
Visoka škola za menadžment i ekonomiju upisuje:

Na osnovne akademske studije
Studijski program – Ekonomija, 240ESPB – 74 (sedamdesetčetiri) studenta
Na master akademske studije
Ekonomija – 60ESPB – 15 (petnaest) studenata
Računovodstvo i revizija – 60ESPB – 15 (petnaest) studenata
Odbrana – 60ESPB – 15 (petnaest) studenata

USLOVI UPISA
Pravo upisa na Osnovne akademske studije imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom, kao i studenti drugih visokih škola i/ili fakulteta. Kandidati koji se upisuju na prvu godinu akademskih studija polažu prijemni ispit u formi testa iz:
1. Sociologija i informatika ili
2. Opšta informisanost i Osnove ekonomije.
Kandidati koji konkurišu za upis na II, III ili IV godinu osnovnih akademskih sudija prilažu Uverenje i položenim ispitima visokoškolske ustanove sa koje se prepisuju.
Pravo na upis Master akademskih studija imaju svi kandidati koji su završili osnovne akademske studije i stekli 240ESPB.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS
Kandidati koji se upisuju na prvu godinu Osnovnih akademskih studija dostavljaju sledeća dokumenta:
1. Diplomu i svedočanstva o završenom srednjem obrazovanju
2. Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu
3. Dve (2) fotografije

Kandidati koji se upisuju na Master akademske studije dostavljaju sledeća dokumenta:
1. Diplomu o završenim Osnovnim akademskim studijama, sa 240ESPB
2. Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu
3. Dve (2) fotografije

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao overene fotokopije.

II KONKURSNI ROK je u toku,
Prijavu na II konkurs, sa potrebnim dokumentima, kandidati podnose 14. septembra 2017.g do 27. septembra 2017.g. u Studentskoj službi – Visoke škole za menadžment i ekonomiju, Karađorđeva 52, Kragujevac

Za sva pitanja dostupni su Vam telefoni: 034/356 570, 034/356 569 i 063/803 2551