Osnovne akademske studije – Ekonomija

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija:
PRVA GODINA

Šifra Predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

1.

PE101

Osnovi ekonomije

I

TM

Obavezan

3

2

8

2.

PE102

Računovodstvo

I

TM

Obavezan

3

3

9

3.

PE103

Osnovi informatike

I

AO

Obavezan

3

2

7

4

PE104

Engleski jezik 1

I

AO

Obavezan

2

2

6

5.

PE105

Osnovi statistike

II

TM

Obavezan

3

3

8

6.

PE106

Uvod u menadžment

II

TM

Obavezan

3

2

8

7.

PE107

Ekonomika preduzeća

II

TM

Obavezan

3

2

8

8.

PE108

Engleski jezik 2

II

AO

Obavezan

2

2

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =22+18=40h15=600

60

Druga godina

Šifra Predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

1.

PE201

Mikroekonomija

III

TM

Obavezan

3

2

8

2.

PE202

Međunarodna ekonomija

III

NS

Obavezan

3

3

8

3.

PE203

Privredni sistem

III

AO

Obavezan

3

3

8

4.

PE204

Engleski jezik 3

III

AO

Obavezan

2

2

6

5.

PE205

Ekonomska statistika

IV

NS

Obavezan

3

3

8

6.

PE206

Finansijski menadžment

IV

NS

Obavezan

3

3

8

7.

PE207

Poslovno pravo

IV

NS

Obavezan

3

2

8

8.

PE208

Engleski jezik 4

IV

AO

Obavezan

2

2

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =22+20=42h15=630

60

Treća godina

Šifra Predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

1.

PE301

Elektronsko poslovanje

V

NS

Obavezan

3

3

8

2.

PEIG1

Izborni predmet 1

*Student bira jedan predmet od ponuđena dva

PE302

Ekonomika poljoprivrede

V

NS

Izborni

3

2

7

PE303

Menadžment bezbednosti

V

NS

Izborni

3

2

7

3.

PEIG2

Izborni predmet 2

*Student bira jedan predmet od ponuđena dva

PE304

Ekonomija rada

V

NS

Izborni

3

2

7

PE305

Ekonomska diplomatija

V

NS

Izborni

3

2

7

4.

PE306

Javne finansije

V

SA

Obavezan

3

3

8

5.

PE307

Monetarna ekonomija

VI

SA

Obavezan

3

3

8

6.

PEIG3

Izborni predmet 3

*Student bira jedan predmet od ponuđena dva

PE308

Ekološki inženjering

VI

SA

Izborni

3

2

7

PE309

Ekonomija ruralnog razvoja

VI

SA

Izborni

3

2

7

7.

PEIG4

Izborni predmet 4

*Student bira jedan predmet od ponuđena dva

PE310

Upravljanje u javnom sektoru

VI

SA

Izborni

3

2

7

PE311

Ekonomika turizma

VI

SA

Izborni

3

2

7

8.

PE312

Strategijski menadžment

VI

SA

Obavezan

3

3

8

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =24+20=42h15=630

60

Četvrta godina

Šifra Predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

1.

PE401

Teorija i politika bilansa

VII

SA

Obavezan

3

3

8

2.

PEIG5

Izborni predmeti 5

*Student bira jedan predmet od ponuđena dva

PE402

Bankarsko poslovanje

VII

NS

Izborni

3

2

7

PE403

Menadžment zaštite životne sredine

VII

NS

Izborni

3

2

7

3.

PEIG6

Izborni predmeti 6

*Student bira jedan predmet od ponuđena dva

PE404

Korporativno upravljanje

VII

NS

Izborni

3

2

7

PE405

Međunarodni biznis

VII

NS

Izborni

3

2

7

4.

PE406

Marketing

VII

SA

Obavezan

3

3

8

5.

PE407

Poslovna analiza

VIII

SA

Obavezan

3

3

8

6.

PEIG7

Izborni predmet 7

*Student bira jedan predmet od ponuđena dva

PE408

Međunarodni menadžment i marketing

VIII

NS

Izborni

3

3

8

PE409

Računovodstvo troškova

VIII

NS

Izborni

3

3

8

7.

PE410

Osnovi revizije

VIII

SA

Obavezan

3

3

8

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =21+19=40h15=600

53

8.

PR

Završni rad

VIII

6

Ukupno ESPB

60

Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama studija 89+77 =166h15=2490

Ukupno ESPB bodova

240

Tabelu modifikujte u zavisnosti od broja godina i semestara trajanja sudijskog programa i predmeta koje unosite, koristeći insert mod. Možete uneti i druge podatke koji su relevantni za studijski program. Samu tabelu možete da organizujete i drugačije, ili da je date u nekom drugom elektronskom formatu ali je uvek neophodno prikazati podatke koji su navedeni u ovoj tabeli.

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove

S-semestar u kome je predmet

Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni

Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)

Unose se svi časovi aktivne nastave za dati studijski program, i svako pojedinačno studijsko područje-modul ako se program sastoji od više izbornih područja modula. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.

Predmet izbornog bloka, označava samo mesto u planu na kome se iz izbornog bloka, grupe predmeta bira izborni predmet. Časove nastave uneti u skladu sa uputstvima 2007. i podacima koji se daju u Knjizi predmeta. Časove brojčano uvek izraziti na nedeljnom nivou, neophodno da u kompletnom dokumentu budu izraženi na isti način. Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedeljno.

Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou.

Stručna praksa i završni rad ako postoje u studijskom programu ne spadaju u aktivnu nastavu.

Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i druge specifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.Izborna nastava na studijskom programu


Š

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

ESPB

Predmeti izbornog bloka 1

1

PE302

Ekonomika poljoprivrede

NS

Izborni

3

2

7

2

PE303

Menadžment bezbednosti

NS

Izborni

3

2

7

Predmeti izbornog bloka 2

3

PE304

Ekonomija rada

NS

Izborni

3

2

7

4

PE305

Ekonomska diplomatija

NS

Izborni

3

2

7

Predmeti izbornog bloka 3

5.

PE308

Ekološki inženjering

SA

Izborni

3

2

7

6.

PE309

Ekonomija ruralnog razvoja

SA

Izborni

3

2

7

Predmeti izbornog bloka 4

7.

PE310

Upravljanje u javnom sektoru

SA

Izborni

3

2

7

8.

PE311

Ekonomika turizma

SA

Izborni

3

2

7

Predmeti izbornog bloka 5

9.

PE402

Bankarsko poslovanje

NS

Izborni

3

2

7

10.

PE403

Menadžment zaštite životne sredine

NS

Izborni

3

2

7

Predmeti izbornog bloka 6

11.

PE404

Korporativno upravljanje

NS

Izborni

3

2

7

12.

PE405

Međunarodni biznis

NS

Izborni

3

2

7

Predmeti izbornog bloka 7

13.

PE408

Međunarodni menadžment i marketing

NS

Izborni

3

3

8

14.

PE409

Računovodstvo troškova

NS

Izborni

3

3

8

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove

Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni

Status predmeta: I-izborni , ako program ima module IZ-izborni zajednički za više modula, IM-izborni za pojedinačni modul. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr.), SIR-studijski istraživački rad. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.