Osnovne akademske studije – Ekonomija

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija: PRVA GODINA
Šifra Predmeta Naziv predmeta S Tip Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi ESPB
P V DON
1. PE101 Osnovi ekonomije I TM Obavezan 3 2 8
2. PE102 Računovodstvo I TM Obavezan 3 3 9
3. PE103 Osnovi informatike I AO Obavezan 3 2 7
4 PE104 Engleski jezik 1 I AO Obavezan 2 2 6
5. PE105 Osnovi statistike II TM Obavezan 3 3 8
6. PE106 Uvod u menadžment II TM Obavezan 3 2 8
7. PE107 Ekonomika preduzeća II TM Obavezan 3 2 8
8. PE108 Engleski jezik 2 II AO Obavezan 2 2 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=22+18=40h15=600 60
Druga godina
Šifra Predmeta Naziv predmeta S Tip Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi ESPB
P V DON
1. PE201 Mikroekonomija III TM Obavezan 3 2 8
2. PE202 Matematika u ekonomiji III NS Obavezan 3 3 8
3. PE203 Kvantitativne metode III AO Obavezan 3 3 8
4. PE204 Engleski jezik 3 III AO Obavezan 2 2 6
5. PE205 Ekonomska statistika IV NS Obavezan 3 3 8
6. PE206 Finansijski menadžment IV NS Obavezan 3 3 8
7. PE207 Poslovno pravo IV NS Obavezan 3 2 8
8. PE208 Engleski jezik 4 IV AO Obavezan 2 2 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=22+20=42h15=630 60
Treća godina
Šifra Predmeta Naziv predmeta S Tip Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi ESPB
P V DON
1. PE301 Elektronsko poslovanje V NS Obavezan 3 3 8
2. PEIG1 Izborni predmet 1 *Student bira jedan predmet od ponuđena dva
PE302 Ekonomika poljoprivrede V NS Izborni 3 2 7
PE303 Menadžment bezbednosti V NS Izborni 3 2 7
3. PEIG2 Izborni predmet 2 *Student bira jedan predmet od ponuđena dva
PE304 Ekonomija rada V NS Izborni 3 2 7
PE305 Ekonomska diplomatija V NS Izborni 3 2 7
4. PE306 Javne finansije V SA Obavezan 3 3 8
5. PE307 Monetarna ekonomija VI SA Obavezan 3 3 8
6. PEIG3 Izborni predmet 3 *Student bira jedan predmet od ponuđena dva
PE308 Ekološki inženjering VI SA Izborni 3 2 7
PE309 Ekonomija ruralnog razvoja VI SA Izborni 3 2 7
7. PEIG4 Izborni predmet 4 *Student bira jedan predmet od ponuđena dva
PE310 Upravljanje u javnom sektoru VI SA Izborni 3 2 7
PE311 Ekonomika turizma VI SA Izborni 3 2 7
8. PE312 Strategijski menadžment VI SA Obavezan 3 3 8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=24+20=42h15=630 60
Četvrta godina
Šifra Predmeta Naziv predmeta S Tip Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi ESPB
P V DON
1. PE401 Teorija i politika bilansa VII SA Obavezan 3 3 8
2. PEIG5 Izborni predmeti 5 *Student bira jedan predmet od ponuđena dva
PE402 Bankarsko poslovanje VII NS Izborni 3 2 7
PE403 Mikroekonomska analiza VII NS Izborni 3 2 7
3. PEIG6 Izborni predmeti 6 *Student bira jedan predmet od ponuđena dva
PE404 Korporativno upravljanje VII NS Izborni 3 2 7
PE405 Međunarodni biznis VII NS Izborni 3 2 7
4. PE406 Marketing VII SA Obavezan 3 3 8
5. PE407 Poslovna analiza VIII SA Obavezan 3 3 8
6. PEIG7 Izborni predmet 7 *Student bira jedan predmet od ponuđena dva
PE408 Međunarodni menadžment i marketing VIII NS Izborni 3 3 8
PE409 Računovodstvo troškova VIII NS Izborni 3 3 8
7. PE410 Osnovi revizije VIII SA Obavezan 3 3 8
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=21+19=40h15=600 53
8. PR Završni rad VIII 6
Ukupno ESPB 60
Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama studija89+77 =166h15=2490

Ukupno ESPB bodova

240
Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove S-semestar u kome je predmet Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki,NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički zaviše modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula,ako program ima module, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave(laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnostistudijskog programa) Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou. Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i drugespecifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.