Stručna predavanja

KONSULTATIVNO-SAVETODAVNI RAD
Kroz program stručnog posredovanja (outsourcing) možemo efikasno i u kratkom roku pomoći malim i srednjim preduzećima koja nisu u situaciji da trajno formiraju specifične službe i programe za svoje zaposlene. Naši stručnjaci za pojedine oblasti će vam biti na raspolaganju kako bi se na licu mesta upoznali sa problemom, analizirali ga i predložili rešenja.
seminariSEMINARI
Seminari predstavljaju oblike edukativnog rada koji se sastoje od ciklusa predavanja praćenih prezentacijama i aktivnim ucešcem polaznika. Upoznavanje sa određenom problematikom praćeno je analizom i primenom metodoloških rešenja, tehnikama i strategijama rešavanja konkretnih problema, usvajanjem neophodnih znanja i razvojem specifičnih veština. Kroz upoznavanje sa potrebama klijenata, programi seminara će biti prilagođeni strukturi i zahtevima poslovanja određene organizacije. Svaki seminar je propraćen adekvatnim materijalima u štampanoj i elektronskoj formi.