Studentski parlament

Uspostavljanje Studentskog parlamenta je jedna od osnovnih pretpostavki za aktivno učešće studenata u radu visokoškolske ustanove i njihovo tretiranje kao ravnopravnog partnera zajedno sa državom i profesorima.
Participacija studenata je jedna od polaznih osnova Bolonjskog procesa i uspešnog reformisanja sistema visokog obrazovanja.
Inicijative za formiranje Studentskog parlamenta kao vrhovnog, legalnog i legitimnog predstavničkog tela studenata na visokoškolskim ustanovama u Srbiji traju od kraja 2000. godine.
Zakon o Univerzitetu iz 2002. godine prepoznao je kategoriju Studentski parlament, ali u praksi studenti svega nekoliko fakulteta su uspeli da formiraju parlament.
Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. godine dodatno je pojasnio koncept Studentskog parlamenta, ali i dalje na nivou opštih odrednica. Zbog očekivanja donošenja Zakona o studentskom organizovanju (ZoSO), kojim bi se detaljnije i preciznije definisao status Studentskog parlamenta i studentskih organizacija, tek 2007. godine parlamenti zaživeli na visokoškolskim ustanovama, kada je postalo izvesno da se ZoSO neće usvojiti u skorijem roku.
Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove (univerzitet) i visokoškolske jedinice (fakultet), čiji je cilj ostvarenje prava i zaštita interesa studenata.
Pravo da bira i bude biran u Studentski parlament ima svaki upisani student. Izbori se održavaju tajnim i neposrednim glasanjem u aprilu mesecu, a mandat članova Parlamenta traje godinu dana.
Studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima visokoškolske ustanove i drugim organima gde su zastupljeni studenti. Članovi Studetskog parlamenta u telima fakulteta i univerziteta imaju pravo glasa po svim pitanjima koja se tiču studenata, kvaliteta nastave i sprovođenja reforme nastavnog procesa.
Način izbora i broj članova SP-a uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove.
Na izborima za Studentski parlament mogu učestvovati pojedinci i grupe, odnosno studentske organizacije ukoliko koji ispunjavaju pravila za izbor članova Studentskog parlamenta.
Pravila za izbor članova/poslanika Studentskog parlamenta moraju biti zasnovana na principima demokratičnosti i legitimnosti. Predstavnici fakultetskih studentskih parlamenata delegiraju svoje predstavnike u univerzitetski parlament po odgovarajućem ključu (obično je to broj upisanih studenata fakulteta).