Master akademske studije – Ekonomija

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija
Šifra Predmeta Naziv predmeta S Tip Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi ESPB
P V SIR
PRVA GODINA
1. M01 Metodologija naučno istraživačkog rada I TM Obavezan 2 2 1 6
2. E02 Finansijska teorija i politika I NS Obavezan 2 2 6
3. E03 Ekonomika tranzicije I NS Obavezan 2 2 1 6
4. IB1 Izborni predmet 1 * Student bira jedan od ponuđena dva predmeta
E041 Politika regionalnog razvoja I SA Izborni 2 2 1 6
E042 Revizija I SA Izborni 2 2 1 6
5. IB2 Izborni predmet 2 * Student bira jedan od ponuđena dva predmeta
E051 Upravljanje rizicima I SA Izborni 2 2 1 6
E052 Korporativne finansije I SA Izborni 2 2 1 6
6. 001SE Samostalni istraživački rad II SA Obavezan 20 20
Ukupno ESPB bodova 50
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =10+10+25= 45
001ME Master rad II 10
Ukupno ESPB 60
Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove S-semestar u kome je predmet Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON – Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), SIR- studijski istraživački rad,