Master akademske studije – Ekonomija

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija

Šifra Predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

PRVA GODINA

1.

M01

Metodologija naučno istraživačkog rada

I

TM

Obavezan

2

2

1

6

2.

E02

Finansijska teorija i politika

I

NS

Obavezan

2

2

6

3.

E03

Ekonomika tranzicije

I

NS

Obavezan

2

2

1

6

4.

IB1

Izborni predmet 1

* Student bira jedan od ponuđena dva predmeta

E041

Politika regionalnog razvoja

I

SA

Izborni

2

2

1

6

E042

Državna revizija

I

SA

Izborni

2

2

1

6

5.

IB2

Izborni predmet 2

* Student bira jedan od ponuđena dva predmeta

E051

Upravljanje rizicima

I

SA

Izborni

2

2

1

6

E052

Korporativne finanasije

I

SA

Izborni

2

2

1

6

6.

001SE

Samostalni istraživački rad

II

SA

Obavezan

20

20

Ukupno ESPB

bodova

50

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =10+10+25= 45

001ME

Master rad

II

10

Ukupno ESPB

60

Tabelu modifikujte u zavisnosti od broja godina i semestara trajanja sudijskog programa i predmeta koje unosite, koristeći insert mod. Možete uneti i druge podatke koji su relevantni za studijski program. Samu tabelu možete da organizujete i drugačije, ili da je date u nekom drugom elektronskom formatu ali je uvek neophodno prikazati podatke koji su navedeni u ovoj tabeli.

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove

S-semestar u kome je predmet

Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni

Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON – Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa), SIR- studijski istraživački rad,

Unose se svi časovi aktivne nastave za dati studijski program, i svako pojedinačno studijsko područje-modul ako se program sastoji od više izbornih područja modula. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.

Predmet izbornog bloka, označava samo mesto u planu na kome se iz izbornog bloka, grupe predmeta bira izborni predmet. Časove nastave uneti u skladu sa uputstvima 2007. i podacima koji se daju u Knjizi predmeta. Časove brojčano uvek izraziti na nedeljnom nivou, neophodno da u kompletnom dokumentu budu izraženi na isti način. Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedeljno.

Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou.

Stručna praksa i završni rad ako postoje u studijskom programu ne spadaju u aktivnu nastavu.

Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i druge specifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.


Izborna nastava na studijskom programu


Š

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

ESPB

Predmeti izbornog bloka 1

1

E041

Politika regionalnog razvoja

NS

Izborni

2

2

1

6

2

E042

Državna revizija

NS

Izborni

2

2

1

6

Predmeti izbornog bloka 2

3

E051

Upravljanje rizicima

SA

Izborni

2

2

1

6

4

E052

Korporativne finansije

SA

Izborni

2

2

1

6

Samu tabelu možete da organizujete i drugačije, ili da je date u nekom drugom elektronskom formatu ali je uvek neophodno prikazati podatke koji su navedeni u ovoj tabeli.

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove

Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni

Status predmeta: I-izborni, ako program ima module IZ-izborni zajednički za više modula, IM-izborni za pojedinačni modul. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr.), SIR-studijski istraživački rad. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.

* U prvom i drugom semestru student ima mogućnost da od ponuđena dva predmeta izabere jedan. Dakle u strukturi studijskog programa predviđena su 2 izborna predmeta, koji nose ukupno 20ESPB (10+10=20 ESPB). Broj bodova završnog rada iznosi 10. U skladu sa formulom za izračunavanje izborne nastave dobijamo da je procenat izborne nastave na ovom studijskom programu 50% (20+10)/60*100%=50%, čime je zadovoljen uslov da minimum 30% mora da bude izborna nastava na osnovnim akademskim studijama.