Obrazovni profili

Struktura i sadržaj Master akademskih studija menadžmenta i ekonomije su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.
Savremen plan i program na Visokoj školi za menadžment i ekonomiju omogućava studije po Bolonjskoj deklaraciji i priznatu diplomu sa zvanjima diplomiranog ekonomiste i diplomiranog menadžera na osnovnim studijama prvog nivoa, a master ekonomiste i master menadžera na studijama drugog nivoa.
Direktnu prohodnost na master akademske studije imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije menadžmenta i ekonomskih nauka.