Obrazovni profili

Struktura i sadržaj Osnovni akademijskih studija ekonomije i Master akademskih studija menadžmenta i ekonomije su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju. Savremen plan i program na Visokoj školi za menadžment i ekonomiju omogućava studije po Bolonjskoj deklaraciji i priznatu diplomu sa zvanjima diplomiranog ekonomiste na osnovnim studijama prvog nivoa, a master ekonomiste i master menadžera bezbednosti na studijama drugog nivoa. Direktnu prohodnost na master akademske studije Ekonomije i master akademske studije Računovodstva i revizije imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije ekonomskih nauka.