Raspored časova

Raspored časova za zimski semestar školske 2018/2019. godine:

STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, PRVA GODINA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Osnovi statistike 09.00-11.00 (predavanja) sala 1 Računovodstvo 09.00-11.00 (predavanja) sala 2 Engleski jezik 1 09.00-11.00 (predavanja) sala 4
Osnovi ekonomije 11.00-14.00 (predavanja) sala 1 Osnovi informatike 10.00-12.00 (predavanja) sala 1 Osnovi ekonomije 11.00-13.00 (vežbe) sala 1 Osnovi informatike 12.00-14.00 (vežbe) PC laboratorija
Osnovi statistike 12.00-15.00 (vežbe) sala 4 Računovodstvo 13.00-15.00 (vežbe) sala 1 Engleski jezik 1 13.00-15.00 (vežbe) sala 4
STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, DRUGA GODINA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Mikroekonomija 09.00-11.00 (predavanja) sala 3 Privredni sistem 09.00-11.00 (predavanja) sala 1 Engleski jezik 3 09.00-11.00 (predavanja) sala 5
Međunarodna ekonomija 11.00-14.00 (predavanja) sala 2 Privredni sistem 12.00-14.00 (vežbe) Sala 3 Međunarodna ekonomija 11.00-13.00 (vežbe) sala 5
Mikroekonomija 12.00-15.00 (vežbe) Sala 3 Engleski jezik 3 13.00-15.00 (vežbe) sala 9
STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, TREĆA GODINA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Ekonomija rada 09.00-11.00 (predavanja) sala 9 Elektronsko poslovanje 09.00-12.00 (predavanja) sala 9 Ekonomija rada 09.00-11.00 (vežbe) sala 5 Javne finansije 12.00-15.00 (predavanja) sala 7
Menadžment bezbednosti 12.00-14.00 (predavanja) sala 5 Elektronsko poslovanje 12.00-13.00 (vežbe) PC laboratorija
Javne finansije 12.00-15.00 (vežbe) sala 7 Menadžment bezbednosti 12.00-14.00 (vežbe) sala 2
STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, ČETVRTA GODINA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Teorija i politika bilansa 09.00-12.00 (predavanja) sala 6 Menadžment zaštite životne sredine 09.00-12.00 (predavanja) sala 2 Korporativno upravljanje 10.00-12.00 (predavanja) sala 2 Korporativno upravljanje 09.00-12.00 (vežbe) sala 4
Marketing 12.00-15.00 (predavanja) sala 1 Marketing 12.00-15.00 (vežbe) sala 1 Teorija i politika bilansa 09.00-11.00 (vežbe) sala 6 Menadžment zaštite životne sredine 12.00-14.00 (vežbe) sala 2

Raspored časova za zimski semestar školske 2018/2019. godine:
STUDIJSKI PROGRAM MENADžMENT, PRVA GODINA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Osnovi ekonomije 09.00-11.00 (predavanja) sala 1 Osnovi organizacije 09.00-11.00 (predavanja) sala 1 Kvantitativne metode 09.00-10.00 (predavanja) sala 1
Računovodstvo 11.00-13.00 (predavanja) sala 1 Osnovi organizacije 10.00-11.00 (vežbe) sala 2 Računovodstvo 10.00-12.00 (vežbe) sala 2
Osnovi ekonomije 14.00-15.00 (vežbe) sala 2
Kvantitativne metode 12.00-13.00 (vežbe) sala 2
STUDIJSKI PROGRAM MENADžMENT, DRUGA GODINA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Finansijski menadžment 09.00-11.00 (predavanja) sala 1 Poslovno pravo 09.00-11.00 (predavanja) sala 1 Engleski jezik 2 09.00-10.00 (predavanja) sala 1
Ekonomika preduzeća 11.00-13.00 (predavanja) sala 1 Poslovno pravo 10.00-11.00 (vežbe) sala 2 Ekonomika preduzeća 10.00-12.00 (vežbe) sala 2
Finansijski menadžment 14.00-15.00 (vežbe) sala 2
Engleski jezik 2 12.00-13.00 (vežbe) sala 2
STUDIJSKI PROGRAM MENADžMENT, TREĆA GODINA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Strategijski menadžment 09.00-11.00 (predavanja) sala 1 Elektronski biznis 09.00-12.00 (predavanja) sala 1 Javne finansije 09.00-11.00 (predavanja) sala 1
Poslovna analiza 11.00-13.00 (predavanja) sala 1 Elektronski biznis 10.00-12.00 (vežbe) sala 2 Poslovna analiza 10.00-12.00 (vežbe) sala 2
Javne finansije 12.00-13.00 (vežbe) sala 2 Strategijski menadžment 14.00-15.00 (vežbe) sala 2

Raspored časova za zimski semestar školske 2018/2019. godine:
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Metodologija NIR-a 09.00-12.00 (predavanja) sala 10 Ekonomska diplomatija 09.00-11.00 (predavanja) sala 10 Korporativne finansije 10.00-12.00 (predavanja) sala 12 Korporativne finansije 10.00-12.00 (vežbe) sala 12
Metodologija NIR-a 11.00-13.00 (vežbe) sala 10 Ekonomska diplomatija 12.00-15.00 (vežbe) sala 10

Raspored časova za zimski semestar školske 2018/2019. godine:
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM MENADžMENT – RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Metodologija NIR-a 09.00-12.00 (predavanja) sala 1 Finansijska teorija i politika 08.30-10.30 (predavanja) sala 2 Ekonomika tranzicije 10.00-12.00 (predavanja) sala 2 Ekonomika tranzicije 10.00-12.00 (vežbe) sala 2 Metodologija NIR-a 11.00-14.00 (vežbe) sala 1
Finansijska teorija i politika 13.00-16.00 (predavanja) sala 3 Finansijska teorija i politika 12.00-14.00 (vežbe) sala 1 Metodologija NIR-a 13.00-16.00 (vežbe) sala 1
Raspored časova za zimski semestar školske 2018/2019. godine:
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM MENADžMENT – ODBRANA
PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
Metodologija naučnog istraživanja 09.00-12.00 (predavanja) sala 1 Savremene teorije države i bezbednosti 09.00-11.00 (predavanja) sala 2 Strategija nacionalne odbrane 10.00-12.00 (predavanja) sala 2 Strategija nacionalne odbrane 10.00-12.00 (vežbe) sala 2
Savremene teorije države i bezbednosti 13.00-16.00 (predavanja) sala 3 Metodologija naučnog istraživanja 11.00-14.00 (vežbe) sala 1 Savremene teorije države i bezbednosti 12.00-14.00 (vežbe) Sala 1 Strategija nacionalne odbrane 13.00-16.00 (vežbe) sala 2